Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Zagreb, 16. travnja 2008. godine

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 16. travnja 2008. donio

 POSLOVNIK O RADU PODRUČNIH VIJEĆA HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Poslovnik) uređuju se: prava i dužnosti članova, djelokrug rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Područnih vijeća.

Članak 2.

Sjednice Područnog vijeća organizira, saziva i njime predsjeda predsjednik Područnog vijeća.

Članak 3.

Sastav Područnih vijeća utvrđen je člankom 26. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora).

Članak 4.
Područno vijeće konstituira se na prvoj sjednici, koju saziva predsjednik Komore.

Članak 5.
Danom izbora članova Područnog vijeća prestaje mandat članova prethodnog saziva Područnog vijeća.

Članak 6.

Od dana konstituiranja Područnog vijeća član Područnog vijeća ima sva prava i dužnosti članova određenih Statutom Komore, ovim Poslovnikom i drugim općim aktima Komore.

Članak 7.

Na konstituirajućoj sjednici Područnog vijeća članovi biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Područnog vijeća.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Područnog vijeća  u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga ne bi mogao više obavljati funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora novog predsjednika.

II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 8.

Član ima prava i dužnosti:

  1. Sudjelovati na sjednicama Područnog vijeća i na njima glasovati.
  2. Podnositi prijedloge i postavljati pitanja.
  3. Obavljati poslove koje mu povjeri predsjednik Područnog vijeća.

Član ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Statuta i drugih općih akata Komore.

Članak 9.

Članu se dostavljaju Statut i drugi opći akti Komore na njegov zahtjev.
Izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Područnog vijeća mogu se članu dostaviti u sažetku, a član može zahtijevati te dokumente u cijelosti.

Članak 10.

Član je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran.

III  DJELOKRUG RADA PODRUČNIH VIJEĆA

Članak 11.

Područna vijeća obavljaju, u skladu s člankom  30. Statuta, sljedeće poslove:

1. provode mirovni postupak u slučaju sporova među članovima Komore na svojem području,
2. suorganiziraju stručno usavršavanje članova svojeg područja, a u koordinaciji s Povjerenstvom za trajnu edukaciju,
3. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi prosljeđuju Izvršnom odboru Komore,
4. predlažu Izvršnom odboru plan potreba medicinskih biokemičara za svoje područje,
5. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore,
6. obavljaju i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština, Izvršni odbor i predsjednik Komore.

IV  RED NA SJEDNICI PODRUČNIH VIJEĆA

Članak 12.

Područno vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Članovima se dostavlja poziv osam dana prije održavanja sjednice s prijedlogom dnevnog reda, a po potrebi i dokumenti o kojima će se voditi rasprava.
Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da članovi mogu doći na sjednicu.

Članak 13.

U radu sjednice mogu, uz članove, sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Područnog vijeća.

Članak 14.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Područnog vijeća.
Predsjednik daje riječ prema redoslijedu prijava za raspravu. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Područnog vijeća.
Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak  15.

Članu koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi dnevnog reda predsjednik Područnog vijeća daje riječ čim je zatraži. Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.
Ako članovi Područnog vijeća odluče da se radi o povredi Poslovnika ili dnevnog reda, povreda se otklanja ponavljanjem postupka koji mora biti u skladu s Poslovnikom.

Članak 16.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Područnog vijeća će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 17.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Područnog vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavještava članove o broju prisutnih članova.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama, i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 18.

Za donošenje odluka na sjednici Područnog vijeća potrebna je nazočnost većine članova, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.
Područno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Područnog vijeća, ako Statutom ili općim aktom Komore nije propisana druga kvalificirana većina.

Članak 19.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije određeno da se glasuje tajno, odnosno ako članovi ne odluče da će o pojedinom predmetu glasovati tajno.
Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Kod glasovanja pomažu članovi koje odredi predsjednik.
Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan” .

V   ZAPISNICI

Članak 20.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, sažeto izlaganje, ako to zahtijeva govornik, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 21.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Članak 22.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Područnog vijeća i zapisničar.
Izvornik zapisnika čuva se u arhivi Komore.

Članak 23.

Sjednice Područnog vijeća mogu se i tonski snimati.

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i Poslovnik.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu područnih vijeća od 16. listopada 1997. godine.

Članak  26.

Ovaj Poslovnik objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Komore te stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.

Broj: 02-3-08-1/1
Zagreb, 16. travnja 2008. godina

PREDSJEDNIK HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Goran Bulatović, specijalist
medicinske biokemije