Početna

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 49. Zakona o medicinsko - biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine" 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara Izvršni odbor na 11. sjednici od 16. rujna 2003. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donio je

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH LABORATORIJA I MEDICINSKIM BIOKEMIČARIMA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o stručnom nadzoru određuje se način obavljanja stručnog nadzora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskih biokemičara.

Članak 2.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora) obavlja stručni nadzor kao pravna osoba s javnim ovlastima.

Članak 3.

Stručni nadzor provodi se nad medicinsko - biokemijskim laboratorijima:

1. općim medicinsko-biokemijskim laboratorijima,
2. specijalističkim medicinsko-biokemijskim laboratorijima,
3. subspecijalističkim medicinsko-biokemijskim laboratorijima,
4. kliničkim medicinsko-biokemijskim laboratorijima.


II. POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Članak 4.

Stručni nadzor organizira Povjerenstvo za stručni nadzor medicinsko - biokemijskih laboratorija (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje imenuje Izvršni odbor Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika, dva člana i tajnika.

Tajnik Povjerenstva je pravnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju ispunjavati najmanje uvjete koji su propisani za medicinsko - biokemičara provoditelja stručnog nadzora.

Povjerenstvo obavlja poslove navedene u članku 39. Zakona o medicinsko- biokemijskoj djelatnosti.

Članak 5.

Povjerenstvo će pri sastavljanju liste provoditelja stručnog nadzora voditi računa da se predlože medicinski biokemičari iz svih područnih vijeća Komore, kako bi se omogućila dostupnost u provođenju stručnog nadzora.

Članak 6.

Izvršni odbor Komore imenuje medicinske biokemičare za provođenje stručnog nadzora u skladu s člankom 40. Zakona o medicinsko - biokemijskoj djelatnosti.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 7.

Stručni nadzor može biti redoviti i izvanredni.

Redoviti stručni nadzor provodi se prema godišnjem planu.

Prilog godišnjeg plana su stručni kriteriji po kojima će se provoditi stručni nadzor, upitnik za stručni nadzor i ostali potrebni obrasci, koji se koriste prilikom stručnog nadzora.

IV. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Članak 8.

Povjerenstvo rješenjem pokreće postupak stručnog nadzora.

Rješenje o stručnom nadzoru mora sadržavati:

- ime, prezime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora,
- podatke o medicinsko - biokemijskom laboratoriju u kojem će se obaviti stručni nadzor,
- podatke o medicinskom biokemičaru, zdravstvenom tehničaru ili drugom zdravstvenom radniku nad radom kojega će se obaviti stručni nadzor,
- sadržaj stručnog nadzora,
- vrijeme stručnog nadzora,
- podatak da li se radi o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru,
- druge bitne podatke za provođenje stručnog nadzora.

Iznimno, stručni nadzor se može obaviti bez rješenja temeljem usmenog naloga predsjednika Povjerenstva i to u slučaju hitnosti, a rješenje se mora izdati u roku od 48 sata od izdanog usmenog naloga.

Sadržaj stručnog nadzora provodi se u skladu s člankom 43. Zakona o medicinsko – biokemijskoj djelatnosti.

Članak 9.

Redoviti stručni nadzor obavlja jedan provoditelj stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstvo može odrediti i više provoditelja stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.

Izvanredni stručni nadzor, u pravilu, obavljaju dva provoditelja stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstvo može odrediti i više provoditelja stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.

Povjerenstvo može odrediti da uz provoditelja stručnog nadzora u nadzoru sudjeluje i pravnik.

Ravnatelj zdravstvene ustanove ili osoba koju on ovlasti, voditelj medicinsko - biokemijskog laboratorija, medicinski biokemičar, odnosno druga osoba nad čijim radom se provodi stručni nadzor ima pravo prisustvovati stručnom nadzoru.

Ako ravnatelj zdravstvene ustanove, voditelj medicinsko – biokemijskog laboratorija, medicinski biokemičar koji obavlja privatnu praksu odnosno medicinski biokemičar nad radom kojeg se obavlja stručni nadzor odbiju omogućiti obavljanje nadzora, provoditelj stručnog nadzora će o tome sačiniti zapisnik, na temelju kojeg će Povjerenstvo zatražiti inspekcijski nadzor od ministarstva nadležnog za zdravstvo i ponijeti prekršajnu prijavu.

Članak 10.

Provoditelj stručnog nadzora vodi zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati:

- podatke iz rješenja čiji sadržaj je određen u članku 8. ovog Pravilnika,
- sadržaj stručnog nadzora,
- podatke utvrđenje prilikom obavljanja stručnog nadzora
- nalaz i mišljenje provoditelja stručnog nadzora,
- upute odnosno mjere koje treba poduzeti za otklanjanje utvrđenih nedostataka,
- rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka,
- podatak da li će provoditelj stručnog nalaza podnijeti prijavu nadležnim tijelima Komore,
- očitovanje odnosno prigovor odgovorne osobe odnosno medicinskog biokemičara ili druge osobe nad čijim radom se provodi stručni nadzor.

Zapisnik se uručuje ravnatelju zdravstvene ustanove, voditelju medicinsko-biokemijskog laboratorija, medicinskom biokemičaru koji obavlja privatnu praksu odnosno medicinskom biokemičaru nad radom kojeg se obavlja stručni nadzor, a dostavlja Povjerenstvu.

Članak 11.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti tijela Komore, provoditelj stručnog nadzora dužan je podnijeti nadležnom tijelu Komore prijavu radi pokretanja postupka.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci iz nadležnosti zdravstvene inspekcije, provoditelj stručnog nadzora dužan je o tome odmah obavijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.


V. ODGOVORNOST PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA

Članak 12.

Provoditelj stručnog nadzora je odgovoran:

- ako pri provođenju stručnog nadzora propusti donijeti rješenje o mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka,
- ako ne sačini zapisnik u smisli članka 9. stavka 4. ovog Pravilnika,
- ako ne obavijesti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo u smislu članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika.
- ako prekorači svoje ovlasti.

Zbog propusta iz st. 1. ovog članka Povjerenstvo može predložiti Izvršnom odboru Komore da se provoditelj stručnog nadzora briše s liste provoditelja.

VI. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 13.

Sredstva za obavljanje stručnog nadzora osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora Povjerenstvu za provođenje stručnog nadzora i provoditelju stručnog nadzora bit će utvrđena troškovnikom, koji donosi Izvršni odbor Komore.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru Komore od 23. travnja 2001. godine.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom osmog dana po objavi u "Narodnim novinama".

Broj: 02-04/01-03.

U Zagrebu, 16. rujna 2003. godine

Predsjednica Komore
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina