Početna

"NARODNE NOVINE", br. 34/2005. od 16.03.2005.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti («Narodne novine», br. 121/2003) na prijedlog Hrvatske komore medicinskih biokemičara i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DJELATNOSTI U LIJEČNIČKIM ORDINACIJAMA


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama.

Članak 2.

Liječnik može samostalno u ordinaciji provoditi medicinsko-biokemijske pretrage koje se temelje na vizualnoj procjeni.

Medicinsko-biokemijske pretrage iz stavka 1. ovoga članka su jednostavne kvalitativne i semikvantitativne pretrage koje se koriste za probiranje, kontrolu i praćenje bolesti te postavljanje radne dijagnoze:

Kvalitativna analiza mokraće:

Mikroskopski pregled sedimenta mokraće liječnik može provoditi nakon prethodne izobrazbe u kliničkoj bolnici ili kliničkom bolničkom centru, s time da prethodna izobrazba uključuje najmanje 100 uzorka mokraće nefroloških bolesnika.

Dodatne pretrage mogu se uvoditi sukladno preporukama Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Članak 3.

Liječnik koji provodi pretrage u ordinaciji dužan se koristiti Priručnikom o medicinsko-biokemijskim pretragama u liječničkoj ordinaciji izdanim od Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Priručnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži opis svih postupaka određivanja za medicinsko-biokemijske pretrage koje se provode u liječničkoj ordinaciji (kliničko značenje pretrage, vrsta uzorka, priprema bolesnika, dometi i ograničenja pretrage, interpretacije rezultata), upute za kalibraciju, kontrolu i održavanje opreme i upute o sigurnosti i zdravlju (upute za zaštitu osoblja, upute za skupljanje, rukovanje i uklanjanje biološkog materijala).

Članak 4.

O provođenju medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkoj ordinaciji trebaju se voditi sljedeći administrativni podaci :

Članak 5.

Liječnička ordinacija u kojoj se provode medicinsko-biokemijske pretrage treba čuvati zapise nalaza sukladno posebnim propisima o vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije.

Članak 6.

Liječnička ordinacija u kojoj se provode medicinsko-biokemijske pretrage treba sudjelovati u programu vanjske procjene kvalitete pretraga za koje takav program postoji.

Zapise o vanjskoj procjeni kvalitete liječnička ordinacija obvezna je čuvati pet godina.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/04-04/29
Ubroj: 534-06-05-2
Zagreb, 4. ožujka 2005.

MINISTAR
Doc.dr.sc. Neven Ljubičić, v.r.