HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Na temelju članka 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 121/03.) i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih biokemičara (pročišćeni tekst od 10. rujna 2004. godine) Izvršni odbor Komore na  svojoj 7. sjednici od 24. veljače 2006. donosi, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi,

Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija

I. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija (u nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuje se postupak i način davanja mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.

II. Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija

Članak 2.

(1) Povjerenstvo za staleška pitanja i Povjerenstvo za privatnu praksu na zajedničkim sjednicama daju mišljenja o osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija odnosno njihovom preseljenju.

(2) Mišljenja iz stavka 1. ovog članka daju se temeljem članka 44. i 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

(3) Predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara (u nastavku teksta: Komora) saziva, vodi i predsjeda Povjerenstvu za staleška pitanja i Povjerenstvu za privatnu praksu kada na zajedničkim sjednicama raspravljaju i odlučuju o davanju mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija.

(4) Mišljenja iz stavka 1. ovog članka su prvostupanjska.

III. Kriteriji za davanje mišljenja

Članak 3.

(1) Kriteriji za davanje mišljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti:

Ako na području županije u osnovnoj mreži u odnosu na broj stanovnika nema dovoljan broj timova može se dati pozitivno mišljenje za otvaranje medicinsko-biokemijskog laboratorija i to ako nedostaje najmanje jedan medicinsko-biokemijski tim prema utvrđenom standardu, što znači da nedostaje jedan tim za 40.800 stanovnika.

Pozitivno mišljenje može se dati i u slučaju ako je popunjena osnovna mreža, ali u  medicinsko-biokemijskom laboratoriju, koji je u osnovnoj mreži, najmanje dvije godine nema zaposlenog diplomiranog inženjera medicinske biokemije odnosno magistra medicinske biokemije, već se rad obavlja samo uz stručni nadzor odnosno stručnu kontrolu diplomiranog inženjera medicinske biokemije odnosno magistra medicinske biokemije.

(2) Kriteriji za specijalističke medicinsko-biokemijske laboratorije:

Na temelju mreže specijalističkih i kliničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija koju donosi Izvršni odbor Komore kao kriteriji za davanje mišljenja Povjerenstva će dati mišljenja u slijedećim slučajevima:

Ako je u mreži utvrđeno da u pojedinoj županiji nema dovoljan broj specijalističkih odnosno kliničkih medicinsko-biokemijskih laboratorija daje se pozitivno mišljenje.

Članak 4.

(1) Pozitivno mišljenje za preseljenje medicinsko-biokemijskog laboratorija može se dati pod uvjetom da se radi o opravdanim razlozima i da medicinsko-biokemijski laboratorij traži preseljenje u istom gradu odnosno naselju.

IV. Način rada Povjerenstva

Članak 5.

(1) Povjerenstva rade i odlučuju na zajedničkim sjednicama. Sjednice se mogu održati, ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Povjerenstava.

(2) U radu Povjerenstava može sudjelovati tajnik Komore bez prava odlučivanja.

(3) Ako Povjerenstva smatraju potrebnim, može se odrediti uvid i tada predsjednik Povjerenstava imenuje članove Povjerenstava, koji će izvršiti uvid s naznakom sadržaja uvida.

Članak 6.

(1) Zahtjev za davanje mišljenja dostavlja se Komori.

(2) Ako zahtjev za osnivanje medicinsko-biokemijskog laboratorija podnosi
diplomirani inženjer medicinske biokemije, zahtjev mora sadržavati:

(3) Ako zahtjev za osnivanje specijalističkog ili kliničkog medicinsko-biokemijskog laboratorija podnosi poliklinika ili bolnica, zahtjev mora sadržavati:

(4) Pod lokacijom na kojoj se namjerava osnovati medicinsko-biokemijski laboratorij smatra se navođenje grada, kvarta ili drugog dijela grada, ako je izvršena podjela grada, odnosno općine te ime ulice i kućnog broja.

(5) Ako ne postoji kućni broj obvezno navesti broj katastarske čestice za traženu lokaciju.

Članak 7.

(1) Tajnik Komore provjerava da li je zahtjev uredan. Pod urednim zahtjevom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 6. ovog Pravilnika.

(2) Ako utvrdi da je zahtjev nepotpun pozvat će podnositelja da u roku od 8 dana dopuni zahtjev.

(3) Ako podnositelj u roku od 15 dana ne dopuni zahtjev predsjednik Komore donijet će rješenje kojim se zahtjev odbacuje.

Članak 8.

(1) O urednom zahtjevu za davanje mišljenja Povjerenstva moraju odlučiti u roku od 20 dana od primitka zahtjeva u Komori.

(2) Odluka Povjerenstava je pozitivno ili negativno mišljenje.

(3) Povjerenstva donose odluku većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstava.

Članak 9.

(1) Ako su za jednu lokaciju podnesena dva uredna zahtjeva za otvaranje medicinsko-biokemijskog laboratorija, a oba se mogu pozitivno riješiti, pozitivno mišljenje dat će se podnositelju, čiji zahtjev je prije zaprimljen u Komori.

(2) Ako su zahtjevi iz stavka 1. ovog članka zaprimljeni isti dan, pozitivno mišljenje dat će se podnositelju s dužim radnim stažem u obavljanju  medicinsko-biokemijske djelatnosti.

Članak 10.

(1) Obavijest o prvostupanjskom mišljenju dostavlja se podnositelju zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu protiv prvostupanjskog mišljenja Povjerenstava. Žalba se podnosi Izvršnom odboru Komore u oku od 8 dana po primitku Obavijesti o mišljenju.

(3) Izvršni odbor mora odlučiti o žalbi u roku od 15 dana.

Članak 11.

(1) Povjerenstva su dužna mjesečno podnositi izvješće o svojem radu Izvršnom odboru Komore.

VI. Završne odredbe

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Komore i stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.

U Zagrebu, 24. veljače 2006.

PREDSJEDNIK KOMORE
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina

 

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Zagreb, 4. ožujka 2006.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore dana 25. veljače 2006. godine te je stupio na snagu dana 4. ožujka 2006.godine.

PREDSJEDNIK KOMORE
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina