Odobrenje za samostalan rad (licenca)

Medicinski biokemičar danom polaganja stručnog ispita stječe pravo i obvezu učlanjenja u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara i dobivanja Odobrenja za samostalan rad za razdoblje od šest godina sukladno odredbi članka 12. i 13. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08) te Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost medicinskog biokemičara za samostalno obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Odobrenje za samostalan rad izdaje se medicinskom biokemičaru nakon upisa u registar članova Komore. Medicinski biokemičar treba podnijeti Komori zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Uz zahtjev treba priložiti:

  • ovjerenu fotokopiju domovnice
  • ovjerenu fotokopiju diplome farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • potvrdu ustanove o zaposlenju (ako ste zaposleni)
  • uplatnicu kojom se potvrđuje uplaćena upisnina (70,00 kn)
  • evidencijski list člana
  • ostale fotokopije Vašeg stručnog usavršavanja (npr. doktorat, magisterij, itd.)
  • potvrdu o stečenom akademskom nazivu – mag. med. biochem.

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene od javnog bilježnika ili se originali dokumenata moraju dati na uvid prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad.

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za staleška pitanja, koje će, u slučaju da utvrdi kako je zahtjev nepotpun, zatražiti od podnositelja da dopuni zahtjev u roku od 15 dana, ali ne duže od 30 dana.

Medicinski biokemičar preuzima Odobrenje osobno ili ga može u njegovo ime preuzeti osoba koja ima punomoć.

Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete poštom na adresu Komore: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb ili osobno dostavite u Ured Komore.