Godina buđenja


Poštovane kolegice i kolege,
uobičajeno je, iako na stranicama Komore to radim prvi put, osvrnuti se na godinu koja kroz nekoliko dana završava.

Bila je to kao i posljednjih nekoliko godina teška, ali samim tim što smo je proživjeli i preživjeli unatoč svemu, dobra godina.

Godina na odlasku, kao i mnoge prije obilježena je pri promociji Hrvatske stavljanjem kravate i penkale ispred Tesle iako je svakodnevnih korisnika Teslinih izuma nekoliko milijardi više, ali i svakodnevnim potvrđivanjem nezaboravne Einsteinove izreke o sumnji u bezgraničnost svemira.

Bila je to i godina u kojoj je naš matični fakultet slavio 130 godina postojanja, ali i utjecaja na našu struku, a da ni jednom riječju niti pisanom crticom nije spomenuta prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina, neupitni, prvi i jedan od rijetkih pravih autoriteta struke. Profesorica koja je vodila Zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, za njenog mandata najpoželjniju nastavnu bazu i mjesto za učenje poslova magistra i specijalista medicinske biokemije, prva predsjednica Komore i osoba kojoj možemo zahvaliti što smo regulirana profesija u RH.

Bila je to i izborna godina u HKMB u kojoj je predsjednik ostao isti, Izvršni odbor djelomično izmijenjen, Sandra ponovno pokazala da je jedna od nositeljica ureda, a tajnica Komore Helena Dražević, dipl.iur., svojim radom definitivno potvrdila da smo dobili izuzetno kompetentnu tajnicu koja u svom izričaju umjesto «problemi članstva» koristi termin «naši problemi».

Izvršni odbor usvojio je dokument «Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine».

Tijekom godine neki predsjednici područnih vijeća su više ili manje uredno obavljali preuzetu obvezu, dok su izuzetno dobar posao odradile kolegice iz Osiječko-baranjske, Primorsko-goranske i Varaždinske županije.

Aktivnost i rad Komore u ovoj godini, uz dobar rad svih povjerenstava, posebno su obilježila povjerenstva za stručna pitanja, za stručni nadzor i unapređenje kvalitete, za trajnu edukaciju i za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu.

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu i dalje je nastavilo odličnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koja je ove godine rezultirala uvođenjem DTP postupaka u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i povećanjem maksimalnog broja osiguranika po timu.

Povjerenstvo za stručna pitanja objavilo je Standardni laboratorijski postupak za dijagnostiku šećerne bolesti u trudnoći.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju pripremilo je kompletne obrasce, radne upute i postupke kojima su svoj rad, kao i postupanje svih sudionika u procesu trajne edukacije, regulirali u skladu sa normom HRN EN ISO 9001:2009.

Poštujući moje opredjeljenje da stručni nadzor nad radom medicinskih biokemičara, medicinsko-biokemijskih laboratorija, kao i svih zaposlenika u medicinsko- biokemijskim laboratorijima ne smije imati represivan karakter, već mora biti provođen sa ciljem da se kolegicama i kolegama pomogne u radu i kolegijalno ukaže na mogućnosti za poboljšanja, ali i na nedostatke i propuste, Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete odlično je odradilo stručne nadzore.

Posebno se možemo ponositi činjenicom da se stručni nadzori provode profesionalno i odgovorno, da ih provode kompetentni provoditelji - specijalisti struke koji su prošli ozbiljnu edukaciju za provoditelje, ali se i redovito educiraju za posao provoditelja stručnog nadzora te da se stručni nadzori provode temeljem ozbiljnih, stručnih i sveobuhvatnih dokumenata koji osiguravaju jasnu, nepristranu i kompetentnu ocjenu stručnog nadzora. Posebnu težinu nadzorima daje i činjenica da većina provoditelja obavlja i posao voditeljstva neke od organizacionih jedinica ustanove u kojoj rade.

Izuzetno se veselim što su kolegice i kolege koje rade u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti prepoznali potrebu za osnivanjem svog povjerenstva.

Godina na odlasku bila je i godina otrežnjenja u kojoj smo unatoč svim našim naporima, radu na stručnoj regulativi, uvođenju visokih standarda u rad laboratorija, vodećoj poziciji u akreditaciji u zdravstvu i po broju akreditiranih jedinica i aktivnom učešću nekih od naših članova, činjenici da su naši članovi svakom hrvatskom građaninu bez obzira na dob barem dvaput u životu potpisali medicinski dokument, doznali da smo kao jedna od četiri struke u zdravstvu koja predstavlja nositelje djelatnosti (doktori medicine, magistri farmacije, doktori dentalne mediicne i magistri medicinske biokemije), za zdravstveni sustav manje prepoznatljivi, nadam se ne i manje važni, od svih zaposlenih čistačica u našem zdravstvenom sustavu.

Poslije godine buđenja, nadam se, slijedi i godina rada. U nadolazećoj godini, uz sve ono što će se namenutni kao tekuća problematika koju treba rješavati, uz daljnji rad na ostvarivanju zacrtanih ciljeva, predstoji nam intenzivan rad na društvenoj prepoznatljivosti i afirmaciji struke. Taj posao ured Komore u postojećim okolnostima ne može odraditi sam. To je posao za cjelokupno članstvo u vidu svakodnevnog rada na radnom mjestu, izlaska iz laboratorija među naše korisnike, intenzivne komunikacije sa doktorima koju moramo mi poticati, promocije i još većeg davanja značenja i uvažavanja Komore od strane samih članova.

Postanimo svjesni činjenice da svi mi činimo Komoru i da samo zajedničkim angažmanom možemo djelovati uspješno.

Većina ljudi shvati što je imala onog trena kad to ili ne može naći ili izgubi. U ovom slučaju budimo manjina.

Sretan Božić i Novu Godinu,
Želi Vam

Predsjednik HKMB

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara Goran Bulatović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije